REGELVERK

VÅRA STADGAR

§ 1 Föreningens firma är Tidigt Föräldrastöd

§ 2 Föreningens ändamål
Tidigt Föräldrastöd är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens mål är att bidra till hälsa, empowerment, en bra start på föräldraskapet och på barnets liv.

§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Göteborg. Verksamhetsområdet är rikstäckande.

§ 4 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar.

§ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen består av minst 5 men dock alltid ojämnt antal ledamöter, samt 2 till 3 suppleanter. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt till årsstämman avge årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen är beslutsför då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande.

§ 8 Firmatecknare
Styrelsen utser firmatecknare.

§ 9 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor.

§ 11 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före maj månads utgång, och på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast fyra veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte. Motioner till årsmötet ska lämnas minst 14 dagar innan mötet. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd.

2. Val av protokoll-justerare och rösträknare.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning.

5.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

6. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8. Fastställande av medlemsavgifter.

9. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

10. Val av föreningens ordförande

11. Val av kassör.

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.

13. Val av revisor samt revisorssuppleant.

14. Val av två personer till valberedning.

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

16. Övriga frågor.

§ 12 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 13 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst.

§ 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 15 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs att 2/3 av röstande medlemmar vid två på varandra följande årsmöten beslutar detta.

§ 16 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 10 dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid beslut om föreningens upplösning skall resterande medel gå till verksamhet med liknande syften enligt beslut på det sista årsmötet.